Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018

Και η κενοδοξία «προφητεύει»...~ Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος

Και η κενοδοξία «προφητεύει»...
Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος 
(Λόγος Τρίτος, Περί Ξενιτείας και περὶ τῶν
ὀνείρων τῶν ἀρχαρίων)


Οἱ δαίμονες τῆς κενοδοξίας ἐμφανίζονται σάν προφῆτες. Συμπεραίνουν σάν πανοῦργοι πού εἶναι, μερικά ἀπό τά μέλλοντα νά συμβοῦν καί μᾶς τά προαναγγέλλουν.

Καί ὅταν αὐτά πραγματοποιηθοῦν, ἐμεῖς μένομε ἔκθαμβοι, καί ὑπερηφανεύεται ὁ λογισμός μας μέ τήν ἰδέα ὅτι πλησιάσαμε στό προορατικό χάρισμα. Σέ ὅσους τόν πιστεύουν, ὁ δαίμων αὐτός φάνηκε πολλές φορές ἀληθινός προφήτης.

Σέ ὅσους ὅμως τόν περιφρονοῦν πάντοτε ἀποδείχθηκε ψεύτης. Διότι, σάν πνευματική ὕπαρξις πού εἶναι, βλέπει ὅσα συμβαίνουν μέσα στήν ἀτμόσφαιρα, καί μόλις ἀντιληφθῇ ὅτι κάποιος πεθαίνει, τρέχει ἀμέσως σ᾿ ἐκείνους πού εἶναι ἐλαφρόμυαλοι καί τούς τό προλέγει... 

Τίποτε μελλοντικό δέν γνωρίζουν οἱ δαίμονες ἀπό προγνωστική δύναμι. Διότι τότε θά μποροῦσαν καί οἱ μάγοι νά μᾶς προλέγουν τόν θάνατό μας.

Στόν ὕπνο μας πολλές φορές οἱ δαίμονες «μετασχηματίζονται εἰς ἀγγέλους φωτός» (Β´ Κορ. ια' 14) καί σέ μορφές ἁγίων Μαρτύρων, τούς ὁποίους παρουσιάζουν νά ἔρχωνται πρός τό μέρος μας. Ἔτσι ἀφοῦ ξυπνήσωμε μᾶς βυθίζουν σέ ὑπερηφάνεια καί χαρά.

Τό σημεῖο ἀπό τό ὁποῖο θά διακρίνεις τήν πλάνη εἶναι τοῦτο: Οἱ ἄγγελοι μᾶς δείχνουν τήν κόλασι, τήν Κρίσι καί τόν χωρισμό τῆς ψυχῆς ἀπό τό σῶμα...

Ἐάν ἀρχίσωμε νά πιστεύωμε στούς δαίμονες κοιμώμενοι, ὕστερα θά ἐμπαιζώμεθα ἀπό αὐτούς καί ξύπνιοι. Ἐκεῖνος πού πιστεύει στά ὄνειρα εἶναι ἐντελῶς ἄσοφος καί ἄπειρος, ἐνῷ αὐτός πού δέν πιστεύει τίποτε, εἶναι πραγματικά συνετός καί σοφός.

Πίστευε μόνο σ᾿ ἐκεῖνα πού σοῦ ἀναγγέλλουν γιά τήν κόλασι καί τήν Κρίσι. Ἐάν ὅμως δημιουργῆται μέσα σου ἀπόγνωσις, τότε καί αὐτά τά ὄνειρα προέρχονται ἀπό τούς δαίμονες...

Και η κενοδοξία «προφητεύει»...
Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος 
(Λόγος Τρίτος, Περί Ξενιτείας και περὶ τῶν
ὀνείρων τῶν ἀρχαρίων)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Share this

Εναλλακτικές αναρτήσεις

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...