Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017

Ὁ ἀσυμβίβαστος ἀγωνιστής, Ἅγιος Προφήτης Ἠλίας ~ † Ἀρχιμ. Γεωργίου Καψάνη


Ὁ ἀσυμβίβαστος ἀγωνιστής, 
γιος Προφήτης λίας
†  ρχιμανδρίτου Γεωργίου Καψάνη

Ἡ ἐποχή πού ἔζησε ὁ Ἅγιος Προφήτης Ἠλίας γύρω στό 800 π.Χ. ἔχει πολλά κοινά καί μέ τήν σημερινή ἐποχή πού ζοῦμε ἐμεῖς. Ἦταν καί τότε, εἶναι καί σήμερα μία ἐποχή ἀποστασίας ἀπό τήν πίστι τῶν Πατέρων. Καί ἡ ἀποστασία γίνεται συνήθως διά λόγους συμβιβασμοῦ, γιατί θέλουν νά συμβιβασθοῦμε μέ τή ζωή τῆς ἁμαρτίας ἤ θέλουν νά συμβιβασθοῦμε μέ τούς κρατοῦντες κάθε ἐποχῆς ἤ θέλουν νά συμβιβασθοῦμε μέ τήν ἑκάστοτε πολιτική ἐξουσία.

Ἔτσι ἐγινόταν καί τότε. Ὁ Ἰσραήλ, οἱ βασιλεῖς, οἱ ἄρχοντες εἶχαν συμβιβασθῆ, ἤθελαν νἄ 'χουν τήν συμμαχία εἰδωλολατρικῶν λαῶν, γιατί δέν πίστευαν ὅτι μέ τήν δύναμη τοῦ Θεοῦ μποροῦσαν νά ἀντιμετωπίσουν τούς εἰδωλολατρικούς λαούς. Καί γι’ αὐτό ἄφηναν τήν πίστη τους στόν ἀληθινό Θεό καί δεχόντουσαν τά εἴδωλα, τούς ψευδεῖς θεούς καί ἐλάτρευαν τά εἴδωλα καί διέδιδαν καί στόν λαό αὐτήν τήν εἰδωλολατρεία.

Ὑπῆρχαν ὅμως κάποιοι ὀλίγοι εὐσεβεῖς, πιστοί στόν ἀληθινό Θεό, οἱ ὁποῖοι ἀντιστέκονταν, δέν προσκυνοῦσαν τά εἴδωλα. Ἐδιώκοντο βέβαια, ἦσαν ἡ μειοψηφία, ἀλλά αὐτό δέν τούς ἔκαμε νά λυγίσουν. 

Γιατί συνήθως οἱ ἄνθρωποι ὅταν αἰσθάνονται ὀλίγοι δέν ἀναπαύονται, θέλουν νά πηγαίνουν μέ τούς πολλούς κι ἄς πηγαίνουν οἱ πολλοί εἰς τόν βυθόν. Τό νά πορεύεται κανείς εἰς τήν ἰδικήν του πίστιν καί νά ἔχει ὀλίγους μόνο κοντά του αὐτό δέν τόν ἀναπαύει. 

Θέλει νά πηγαίνει ὅπως πηγαίνουν ὅλοι, ὅπως πηγαίνει ἡ μόδα, ὅπως πηγαίνει τό πλῆθος. Κι ἔτσι γινόταν καί τότε ἡ διαφθορά τοῦ πλήθους τοῦ λαοῦ καί τῶν πολλῶν ἀνθρώπων. Θέλανε νά πηγαίνουν ὅπως πήγαινε ἡ ἄρχουσα τάξις, ὁ βασιλιᾶς, οἱ ἄρχοντες, οἱ σπουδαῖοι τοῦ λαοῦ κι ὁ περισσότερος λαός. 

Κι ἔτσι ἐπαρασύροντο οἱ ἄνθρωποι ὁ ἕνας μετά τόν ἄλλον, ἀλλά ἔμεναν ὅμως πάλι ὀλίγοι εὐσεβεῖς. Γιατί σέ κάθε ἐποχή δέν προδίδουν ὅλοι, δέν ἀποστατοῦν ὅλοι, μένουν καί οἱ εὐσεβεῖς. Μένουν καί οἱ ἀγωνισταί. Μένουν καί αὐτοί, οἱ ὁποῖοι δέν ἀλλάζουν τήν πίστι στόν ἀληθινό Θεό μέ τίποτα γήϊνο καί κοσμικό. Γι’ αὐτό ἄλλωστε ἔχουμε καί τούς μάρτυρες.

Καί οἱ μάρτυρες στήν ἐποχή τους ἦσαν ἡ μειονότης. Ἀλλά αὐτή ἡ μειονότης κρατοῦσε τήν πίστι στόν ἀληθινό Θεό καί ἐθυσιάζετο γιά τήν ἀγάπη τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ.

Μεταξύ αὐτῶν τῶν ὀλίγων, οἱ ὁποῖοι κρατοῦσαν τήν πίστη στόν ἀληθινό Θεό καί δέν συμβιβάσθηκαν ἦταν ὁ Ἅγιος ἔνδοξος Προφήτης τοῦ Θεοῦ Ἠλίας. Ἡ ζωή τοῦ Προφήτου Ἠλία εἶναι μία ζωή θαυμάτων, ζωή πίστεως καί μεγάλης ἐμπιστοσύνης στόν Ἅγιο Θεό. Ἄν μελετήσουμε προσεκτικά τή ζωή τοῦ Προφήτου καί θά δοῦμε πόσο ζῆλο εἶχε γιά τό Θεό. Θά δοῦμε πόση ἀφοβία εἶχε, ὅταν ἐπρόκειτο νά ἀγωνισθῆ γιά τά δικαιώματα τοῦ Θεοῦ. Καί θά δοῦμε τί θαύματα ἐπετέλεσε ὁ Θεός διά τοῦ Προφήτου.

Τόν παρακαλοῦμε νά μᾶς βοηθήσει κι ἐμᾶς σήμερα, πού ζοῦμε σέ μιά ἐποχή πού πολλοί συμβιβάζονται, πού πολλοί ἀκολουθοῦν τήν μόδα τῆς ἀθεΐας καί τῆς ἀπιστίας, νά μᾶς ἀξιώσει ὁ Θεός νά κρατήσουμε τήν ἀληθινή πίστι τῶν Πατέρων μας, πού παρελάβαμε ἀπό εὐσεβεῖς γονεῖς καί προγόνους καί πνευματικούς καί διδασκάλους τῆς Ἐκκλησίας. 

Αὐτή τήν πίστι νά κρατήσουμε ἕως θανάτου, γιά νά ἀξιωθοῦμε νά παραδώσουμε εἰς τόν Θεόν τήν ψυχήν μας ὄχι ἐν ἀπιστίᾳ, ὄχι ἐν ὀλιγοπιστίᾳ, ἀλλά μέ πίστι εἰς τόν Τριαδικόν Θεόν καί μέ ὅσα παραδίδει ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία.

Εὔχομαι ὁ Προφήτης Ἠλίας, πού μέ τήν πύρινη προσευχή του ἔκλεισε τόν οὐρανό ἐπί τριάμισυ χρόνια καί ἐπῆλθε ἀνομβρία καί ξηρασία, λόγῳ τῆς ἐπικρατούσης μεγάλης ἀσέβειας καί μετά ταῦτα ξανάφερε τήν βροχή καί τήν εὐλογία, νά εἶναι βοηθός μας καί συναντιλήπτωρ,

Εἴθε ὁ ζηλωτής Προφήτης, βλέποντας τήν μετάνοια καί τήν ἀνάνηψί μας, νά φέρη τήν πνευματική δροσιά τοῦ Οὐρανοῦ στίς ψυχές μας καί νά μᾶς ὁδηγῆ μέ τίς θεοπειθεῖς πρεσβεῖες του εἰς τήν ὁδόν τῆς σωτηρίας καί τοῦ ἁγιασμοῦ μας. 

Ἀμήν...


Ὁ ἀσυμβίβαστος ἀγωνιστής, 
γιος Προφήτης λίας
†  ρχιμανδρίτου Γεωργίου Καψάνη
Σχόλιο Λόγος Φωτός: Τό μήνυμα τοῦ προφήτου πού ἑορτάζουμε σήμερα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, εἶναι ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ἀπό παλαιά ὁ δαίμονας αὐτός μπλεκόταν στά πόδια τῶν πιστῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ, γιά νά τούς νοθεύσει τήν σωστή πίστη καί λατρεία σ᾽ Αὐτόν. 

Στά χρόνια τοῦ προφήτου γιά τόν ὁποῖο μιλᾶμε, μέ τήν πολιτική τοῦ βασιλιᾶ τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ κράτους Ἀχαάβ, ἀλλά καί τῶν προηγουμένων του βασιλιάδων, εἴχαμε ἰσχυρό τό ρεῦμα τοῦ συγκρητισμοῦ στήν χώρα τοῦ Θεοῦ. 

Καί ἀπό τό ρεῦμα αὐτό τῶν ἀσεβῶν βασιλέων, παρασυρόμενος ὁ λαός ἀνεμείγνυε τήν λατρεία τοῦ Γιαχβέ μέ τήν λατρεία τῶν ξένων θεῶν καί μάλιστα μέ τήν λατρεία τοῦ Βάαλ. Ὅλοι οἱ ἀγῶνες, ὅλη ἡ διδασκαλία τοῦ προφήτου Ἠλία, ἦταν σ᾽ αὐτό ἀκριβῶς τό θέμα: Ἤ ὁ Γιαχβέ ἤ ὁ Βάαλ. Καί τά δύο δέν χωροῦν!...

Ἄς μᾶς δώσει ὁ Θεός τήν Χάρη Του, ἀδελφοί μου χριστιανοί, γιά νά εἴμαστε ἀσυμβίβαστοι μέ τήν ἁμαρτία καί τά ὄργανα τοῦ κακοῦ καί νά ἔχουμε τό ἀγωνιστικό φρόνημα τοῦ προφήτου Ἠλία, ἀναμεμειγμένο ὅμως μέ τήν ἀγάπη καί τήν ταπείνωση, γιά νά πολεμοῦμε, ὁ καθένας μέ τόν τρόπο του, τά Βάαλ τῆς συγχρόνου ἐποχῆς μας, καί νά κηρύττουμε τόν Ἰησοῦ Χριστό ὡς τόν μόνο ἀληθινό Θεό καί ὅτι ἡ σωτηρία ὑπάρχει μόνο στήν ἁγία Του ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. (†Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας)2 σχόλια:

  1. Ἡ ἐποχή πού ἔζησε ὁ Ἅγιος Προφήτης Ἠλίας γύρω στό 800 π.Χ. ἔχει πολλά κοινά καί μέ τήν σημερινή ἐποχή πού ζοῦμε ἐμεῖς. Ἦταν καί τότε, εἶναι καί σήμερα μία ἐποχή ἀποστασίας ἀπό τήν πίστι τῶν Πατέρων...

    Καί ἡ ἀποστασία γίνεται συνήθως διά λόγους συμβιβασμοῦ. Γιατί θέλουν νά συμβιβασθοῦμε μέ τή ζωή τῆς ἁμαρτίας ἤ μέ τούς κρατοῦντες κάθε ἐποχῆς ἤ μέ τήν ἑκάστοτε πολιτική ἐξουσία...

    Ἔτσι ἐγινόταν καί τότε. Ὑπῆρχαν ὅμως κάποιοι ὀλίγοι εὐσεβεῖς, πιστοί στόν ἀληθινό Θεό, οἱ ὁποῖοι ἀντιστέκονταν...

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. «Γιατί σέ κάθε ἐποχή δέν προδίδουν ὅλοι, δέν ἀποστατοῦν ὅλοι, μένουν καί οἱ εὐσεβεῖς. Μένουν καί οἱ ἀγωνισταί. Μένουν καί αὐτοί, οἱ ὁποῖοι δέν ἀλλάζουν τήν πίστι στόν ἀληθινό Θεό μέ τίποτα γήϊνο καί κοσμικό. Γι’ αὐτό ἄλλωστε ἔχουμε καί τούς μάρτυρες». ~ Αρχιμ. Γεώργιος Καψάνης

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Share this

Εναλλακτικές αναρτήσεις

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...