Πέμπτη 9 Απριλίου 2020

Τριάκοντα αργύρια. Τόση δε είναι η τιμή όχι του προδιδομένου, αλλά του προδίδοντος...

"Λόγος ΚΣΤ': Εις εαυτόν, εις τον λαόν και εις τους ποιμένας".
Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος


Θα με εμποδίσουν από τα θυσιαστήρια; Αλλά γνωρίζω και άλλο θυσιαστήριον, του οποίου τύποι είναι τα τώρα βλεπόμενα.

Θυσιαστήριον εις το οποίον δεν ήγγισε λαξευτήριον ούτε χειρ ούτε ηκούσθη σίδηρος ή κάτι άλλο των τεχνικών και διακοσμητών, αλλ' είναι ολόκληρον έργον του νου και η ανάβασις εις αυτό γίνεται δια θεωρίας. 

Εις αυτό θα παραστώ, εις αυτό θα θυσιάσω ευπρόσδεκτα θύματα, θυσίαν και προσφοράν και ολοκαυτώματα, ανώτερα των προσφερομένων τώρα, όσον ανωτέρα είναι η αλήθεια της σκιάς. 

Περί αυτού νομίζω ότι φιλοσοφεί και ο μέγας Δαυίδ λέγων, «και θα εισέλθω προς το θυσιαστήριον του Θεού, του ευφραίνοντος την πνευματικήν μου νεότητα». 

Από αυτό το θυσιαστήριον δεν θα με απομακρύνη όποιος το θέλει. 

Θα με απελάσουν από την πόλιν; Αλλ' όχι και από την ευρισκομένην εις τους ουρανούς. 

Ας καταφέρουν τούτο όσοι με πολεμούν! Και πράγματι το επεχείρησαν, αλλ' έως ότου δεν δύνανται να το επιτύχουν, μας ρίπτουν ρανίδες ύδατος ή μας κτυπούν με αύρας ή παίζουν με όνειρα· ούτω βλέπω εγώ τον πόλεμον αυτών.

Θα μου πάρουν τα αγαθά; Ποια; Αν πρόκειται περί των ιδικών μου, ας μου περικόψουν και τας πτέρυγας, τας οποίας δεν έχω περιβληθή. 

Αν δε πρόκειται περί των της Εκκλησίας, τούτο είναι το αντικείμενον περί του οποίου γίνεται όλος ο πόλεμος· αυτά είναι δια τα οποία ο κλέπτης ζηλοφθονεί το ταμείον και προδίδει τον Θεόν. Δια τριάκοντα αργύρια, το χειρότερον όλων. 

Τόση δε είναι η τιμή όχι του προδιδομένου, αλλά του προδίδοντος...

"Εις εαυτόν, εις τον λαόν και εις τους ποιμένας".
Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος
Λόγος ΚΣΤ', παράγραφος 16
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Share this

Εναλλακτικές αναρτήσεις

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...